Regulamin

Regulamin

SYSTEMU ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

 

 

§ 1 PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANA SYSTEMU


 

 1. Prowadzącym System jest CEDRUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzezinach, adres: ul. Przemysłowa 1, 95-060 Brzeziny, jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000945905, NIP: 833 00 05 602 – zwana dalej „CEDRUS”.

 2. Warunki zamawiania towarów poprzez System Zamówień Internetowych działający pod adresem: www.cedrus.com.pl są określone w niniejszym Regulaminie.

 3. Funkcją Systemu Zamówień Internetowych jest umożliwienie składania zamówień na towary, w następstwie których zawierane są umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcami towarów, a Dilerami firmy CEDRUS.

 4. Zamawiającym jest podmiot składający zamówienie na towary za pośrednictwem Systemu Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.cedrus.com.pl.

 5. Nabywcą jest podmiot nabywający towary od Dilera firmy CEDRUS, które uprzednio zostały zamówione za pośrednictwem Systemu Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.cedrus.com.pl.

 6. Konsumentem jest Nabywca będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zamówienia towaru poprzez System Zamówień Internetowych: www.cedrus.com.pl oraz jego zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.

 7. Dilerem firmy CEDRUS jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą (przedsiębiorca), dokonujący w imieniu własnym i na własny rachunek sprzedaży produktów zamówionych za pośrednictwem Systemu Zamówień Internetowych, posiadający umowę serwisową z firmą CEDRUS, zamieszczony w Wyszukiwarce Dilerów na stronie internetowej www.cedrus.com.pl.

 8. W przypadku zamówień składanych poprzez System Zamówień Internetowych przez Nabywców będących Konsumentami, w przypadku ewentualnej niezgodności zapisów Regulaminu z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr poz. 827) stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustawy. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.

 9. Regulamin zamieszczony jest na stronie Systemu Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.cedrus.com.pl.

 10. Informacje zawarte na stronie internetowej www.cedrus.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66(1) Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy z Dilerem firmy CEDRUS w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  


 

§ 2 SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ


 

 1. Do zapoznania się z towarami zamieszczonymi w Systemie Zamówień Internetowych służy moduł wyszukiwania produktów.

 2. Ceny podane na stronie internetowej Systemu Zamówień Internetowych podawane są w złotych polskich (PLN) i w wartościach brutto. Cena może ulec zmianie po przyjęciu przez Dilera firmy CEDRUS zamówienia, ale tylko jeśli zamawiający wyrazi na to zgodę.

 3. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku.

 4. Po dokonaniu wyboru asortymentu, po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” system przechodzi do formularza „Twoje zamówienie", który należy dokładnie wypełnić oraz wybrać z dostępnej listy Dilera firmy CEDRUS odpowiedzialnego za realizację zamówienia. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje "Zamawiam".

 5. Po złożeniu zamówienia System wysyła e-maila na podany adres Zamawiającego z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży; niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Diler firmy CEDRUS skontaktuje się poprzez e-mail lub telefonicznie z Zamawiającym celem ustalenia szczegółów sprzedaży zamówionych towarów, o których mowa w par. 3 ust. 2.

 6. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku Diler firmy CEDRUS skontaktuje się z Zamawiającym (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.

 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Zamawiającego poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

 


 

§ 3 SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


 

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia, Diler firmy CEDRUS skontaktuje się z Nabywcą za pośrednictwem e-mail'a lub telefonicznie celem poinformowania o dostępności towaru oraz ustalenia terminu odbioru zamówionych towarów oraz dokonania uzgodnień, o których mowa w pkt. 2.

 2. Warunki umowy, w tym termin dostawy towaru, zasady płatności (forma i termin jej dokonania) oraz zasady wystawiania faktury VAT są ostatecznie ustalane pomiędzy stronami umowy tj. Nabywcą a wybranym Dilerem firmy CEDRUS po złożeniu przez Nabywcę zamówienia. CEDRUS nie staje się przez fakt zamówienia towaru poprzez Platformę Zamówień Internetowych stroną umowy sprzedaży ani też nie jest odpowiedzialny wobec Nabywcy za zawarcie umowy z Dilerem firmy CEDRUS, jej treść i realizację.

 3. Sprzedaż towaru obejmuje dokonanie przez Dilerów firmy CEDRUS przeglądu przedsprzedażnego urządzeń oraz przeszkolenie Nabywcy w zakresie ich obsługi.

 4. Sprzedany towar może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez Dilera firmy CEDRUS przeglądu przedsprzedażnego.

 


 

§ 4 GWARANCJA

 

 1. Gwarancją sprzedawców objęte są towary zakupione z wykorzystaniem Systemu Zamówień Internetowych działającego pod adresem www.cedrus.com.plw stosunku do których Dilerzy firmy CEDRUS wystawią dokument gwarancyjny.

 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy najpóźniej wraz z  towarem.

 3. Reklamacje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe Dilerów firmy CEDRUS (adresy punktów handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej CEDRUS: https://cedrus.com.pl/dilerzy).

 


 

§ 5 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu w postaci pliku PDF.

 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do Dilera firmy CEDRUS, od którego towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Diler firmy CEDRUS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca.

 3. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. Zwrot płatności otrzymanych od konsumenta nastąpi najpóźniej do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty odesłania towaru.

 8. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku rezerwacji towaru przed zakupem, który następuje w sklepie Dilera firmy CEDRUS.

 


 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY TOWARÓW

 

 1. Nabywcy mogą składać reklamacje wyłącznie bezpośrednio do Dilera firmy CEDRUS, z którym zawarli umowę sprzedaży.

 2. Reklamacje wnoszone przez Nabywcę będącego Konsumentem rozpoznawane są w terminie 14 dni, a wnoszone przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą - 30 dni.

 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Diler firmy CEDRUS niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo Diler firmy CEDRUS nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 4. Jeżeli Nabywcą jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Dilera firmy CEDRUS usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dilera firmy CEDRUS. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nabywcę inny sposób zaspokojenia. Diler firmy CEDRUS może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 5. Koszt dostarczenia towaru niezgodnego z umową do Dilera firmy CEDRUS pokrywa Diler.

 6. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie – do rękojmi za wady towarów zastosowanie mają art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 


 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę - CEDRUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzezinach, adres: ul. Przemysłowa 1, 95-060 Brzeziny - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu ewidencji sprzedaży, kontaktu z Nabywcą oraz realizacji umowy sprzedaży przez wybranego Dilera firmy CEDRUS,  z zachowaniem zasad wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO

 

 1. Dane te są wykorzystywane w w/w celach wyłącznie przez firmę CEDRUS Spółka Akcyjna oraz Dilerów firmy CEDRUS określonych w złożonym zamówieniu.

 2. CEDRUS nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest CEDRUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzezinach, adres: ul. Przemysłowa 1, 95-060 Brzeziny. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania oraz usunięcia. Może również zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia danych poprzez wysłanie stosownej prośby na info@cedrus.com.pl 

Aktualny katalog na rok 2024 w wersji elektronicznej. Możesz go pobrać na swój komputer w formacie PDF. Potrzebny Ci będzie do tego program Acrobat Reader.